Ümit Kurt

Mert Kayhan

4 Eylül Cumartesi 21:00

Tarih-i Ahval & Ahval-i Tarih: İstiklal Mahkemeleri/İzmir Suikastı

Ümit Kurt - Mert Kayhan

Tarih Konuşmaları

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde iki değerli tarihçi Ümit Kurt ve Mert Kayhan'la yeni bir konuşma dizisine başlıyoruz: Tarih-i Ahval & Ahval-i Tarih.

Kurt ve Kayhan'ın program notları şöyle:

Modern Türkiye tarihinde üzerine birçok kelâm edilmiş konular vardır. Ancak bunlar ciddi ve tumturaklı çalışmalardan, değerlendirmelerden ve analizlerden uzak bir biçimde tartışılagelmiştir. Üzerine fazla düşünülmeden üstü kapatılan ancak etkileri günümüzde hâla devam eden önemli ve ilginç mevzuları ele alacak bu programda herkesin aslında çok iyi bildiğini sandığı lakin etrafında sistematik bir bilgi dağarcığının oluşmadığı, üstü kapatılan tarihsel hâllere ve tarihin hâllerine odaklanacağız. 

Serinin bu ilk bölümünde modern Türk(iye) siyasî tarihindeki hayatî yol ayrımlarından biriyle sonuçlanan İzmir Suikastı ve akabinde kurulan İstiklal Mahkemelerini tartışacağız. İsmen tasfiye olan ancak zihniyeti hâlâ devam eden İttihat ve Terakki’nin belki de resmî yaşamının son epizodunu ele alacağız. 

Ümit Kurt: ODTÜ’de lisans ve Sabancı’da yüksek lisans eğitiminin ardından 2016’da Clark Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Geç dönem Osmanlı ve Erken dönem Cumhuriyet tarihi, Ermeni Soykırımı, mikro/yerel tarih, modern Türk milliyetçiliği ve kolektif şiddet gibi konularda yerli ve uluslararası birçok dergi ve kitapta makaleleri yayımlandı. İletişim Yayınları’ndan “Türk’ün Büyük Biçare Irkı”: Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916), Kanunların Ruhu: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek (Taner Akçam ile birlikte) ve Antep 1915: Soykırım ve Failler kitapları yayımlandı. Kıyam ve Kıtal: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kolektif Şiddet (Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan Güney Çeğin ile birlikte) ve Türkiye’de Tarih ve Tarihçilik: Kavramlar ve Pratikler (Heretik Yayınları’ndan Doğan Gürpınar ile birlikte) isimli kitapları derledi ve Ermeniceden Türkçeye ve İngilizceye kitaplar tercüme etti. 2016-2017’de Harvard Üniversitesi’ne bağlı Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. Halen The Van Leer Jerusalem Institute'a bağlı Polonsky Academy’de araştırmacı olarak çalışmakta ve Hebrew University of Jerusalem’de dersler vermektedir.

Mert Kayhan: Galatasaray Lisesi mezunu. Uluslararası İlişkiler lisans derecesini İstanbul Kültür Üniversitesi’nden, idari bilimler alanındaki yüksek lisans derecesini ise, Chevening bursuyla kabul edildiği London School of Economics and Political Science’dan almıştır. Akabinde, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, Demokratikleşme Programı’nda milliyetçilik, anayasal vatandaşlık, azınlık hakları, zorla yerinden edilme gibi konular üzerine çalışmalar yapmış, Türkiye’de Azınlık Hakları Sorunu: Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli Bir Yaklaşım (2006) kitabını derlemiştir (Derya Demirler ile birlikte). Londra Üniversitesi’nde başladığı doktora çalışmasını, Amsterdam Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, Türkiye’de sivil-asker ilişkilerini zihniyet perspektifiyle değerlendirdiği teziyle tamamlamıştır. Pek çok makalesine ilaveten, Promoting Good Governance in the Security Sector: Principles and Challenges (2013) başlığıyla derlediği (Merijn Hartog ile) kitabı Hollanda’da yayımlanmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nde yeni medya sosyolojisi, popüler kültür, toplumsal hareketler ve yeni medya konuları üzerine; Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ise, siyaset sosyolojisi, uluslararası güncel konular ve gene toplumsal hareketler üzerine dersler vermektedir. Tasarım ve sanatta demokratikleşme ve birarada çalışma pratikleri üzerine yoğunlaşan kümülatif’in kurucu üyesidir. Sürdürmekte olduğu Politik Psikoloji programı (F.B. Ekim ile) Daktilo1984 tarafından video ve podcast serisi olarak yayınlanmaktadır.

 

 

 

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır